News

FA Celebrates International Mother Tongue Day 2015 in glory >

FA - International Mother Tongue Day 2015
The Faculty of Arts of The Maldives National University celebrated the International Mother Tongue Day on Saturday, February 21, 2015.

MNUL Outreach Program >


The very first outreach program of The Maldives National University Library was designed simultaneously with its annual Staff Development Workshop 2014.  The aim of these outreach programs are to develop social responsibilities among staff and to provide benefits to

Seminar conducted by MIRA in association with MNU Business School >


Maldives Inland Revenue Authority in Association with MNU Business School of The Maldives National University held a seminar on the topic: Features underlying a good Tax System.

 


 

ދިވެހި ޚަބަރު

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ "ޢިލްމީ ފޯވަހި" ސިލްސިލާ 2015ގެ ފުރަތަމަ ސެމިނަރ ބާއްވައިފި

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ޢިލްމީ ފޯވަހި" މިނަމުގައި އާންމުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޢިލްމީ ސެމިނާރ ސިލްސިލާ 2015 ރޭ ފަށައިފިއެވެ. މި ސިލްސިލާގެ މައިގަނޑު މަޤުސަދަކީ މުޖްތަމަޢުގައި ޢިލްމީ ބަހުސްތަކަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި...

 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން 2015 ވަނައަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމަށް ހަތަރު ހާހަށްވުރެ ގިނަ ޖާގަ ހުޅުވާލައިފި

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން 2015 ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ ޓާމުގައި ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ 178 ކޯހަކަށް 4945 ޖާގަ ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ސެޓްފިކެޓް ލެވަލުން ފެށިގެން މާސްޓަރޒް ޑިގްރީ ކޯސްތައް ހިމެނެއެވެ...

 

 

ޑިޕްލޮމާ ނެތް މުދައްރިސުން އެ ފެންވަރަށް ގެނައުމަށް ހިންގާ ޚާއްޞަ ޑިޕްލޮމާ ކޯސް މިއަދު މާލެއާއި ރާއްޖެތެރޭގެ 14 ރަށެއްގައި ފަށައިފި

 

މި ކޯސް އަމާޒު ކުރެވިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުން އަލަށް ތަންފީޒުކުރި އޮނިގަނޑުގައި ޑިޕްލޮމާ ނެތިއްޖެނަމަ، މިއަހަރު ނިމޭއިރު ވަކިވާންޖެހިދާނެ މުދައްރިސުންގެ ތެރެއިން ދާއިމީ ވަޒީފާގައި ތިއްބެވި 1236 މުދައްރިސުންނަށެވެ.

 

Study at MNU

Contact us
+960 3345 155 / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.