News

MoU between the FACULTY OF SCIENCE MALDIVES NATIONAL UNIVERSITY and the INTERNATIONAL UNION FOR THE CONSERVATION OF NATURE on Public Seminars and Internship/Apprenticeship and Sponsorship schemes for students of the Faculty of Science >

 

International Union for the Conservation of Nature and Faculty of Science of The Maldives National University enters into a Memorandum of Understanding.

 

Chancellor and Vice Chancellor of The Maldives National University Departs to Pakistan >

 

Chancellor, Dr. Mohamed Latheef and Vice Chancellor Dr. Ali Fawaz Shareef departs to Pakistan for discussions on the establishment and development of a Medical School in Maldives by The Maldives National University.

 

Inauguration of MNU outreach center at Dh. Kudahuvadhoo Feb 11th 2016 >

 


 

ދިވެހި ޚަބަރު

އައި.ޔޫ.ސީ.އެންއާއިއެކު އެމް.އޯ.ޔޫގައި ސޮއިކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ –އެމް.އެން.ޔޫގެ ފެެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސްއިން ހިންގާ ބެޗެލަރ އޮފް ސައިންސް އިން އެންވައިރަމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯސް އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމާއި ގުޅޭ އެމް.އޯ.ޔޫއެއްގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް...

 

 

ޗާންސެލަރ އަދި ވައިސް ޗާންސެލަރ ޕާކިސްތާނަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ – ޑރ. މުޙައްމަދު ލަޠީފުއާއި ވައިސް ޗާންސެލަރ – ޑރ. ޢަލީ ފަވާޒު ޝަރީފު، ޕާކިސްތާނަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ....

 

 

އެމް.އެން.ޔޫގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ ޑީން އަދި ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް ގެ އިސްވެރިޔާ ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ފެެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ ޑީން ކަމުގެ މަޤާމަށް ޑރ. އަބްދުއްސައްތާރު އަބްދުއްރަހްމާނު އަދި ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް ގެ އިސްވެރިޔާ ކަމުގެ މަޤާމަށް ކެޕްޓަން އަހްމަދު ޒުބައިރު ޢައްޔަނު ކުރައްވ...

 

 

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްއިން ކުޅުދުއްފުށިގައި "ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ދުވަސް" ފާހަގަކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުޅުދުއްފުށި ކެމްޕަހުގައި ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ކޯސްތައް ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ފަރާތުން ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ހދ.ކުޅުދުއްފުށިގައި ...

 

 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް ފޮތް ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި!

ވަރލްޑް ބުކް އެންޑް ކޮޕީރައިޓްސް ޑޭއާއި ގުޅުވައިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީތަކަށް ފޮތް ހަދިޔާ ކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު، ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެމް.އެން.ޔޫ ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ހަދިޔާ ކުރެއްވުން...

 

 

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާގެ ޑިސްޕްލޭ މުބާރާތުގައި ދިވެހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީގެ "ލިޔުންތެރިންގެ ސަރުސަނަ"

ދުނިޔޭގެ 23ވަނަ ފޮތުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ފޮތް ޑިސްޕްލޭ ކުރުމުގެ މުބާރާތުގައި އެމް.އެން.ޔޫ ލައިބްރަރީއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. މި މުބާރާތަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ...

 

 

ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި އެމް.އެން.ޔޫގެ 5 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ31 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 5 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީއާއި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ ގުޅިވަޑައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވި މި މުބާރާތުގެ މައިގަނޑު މަޤުސަދަކީ...

 

Study at MNU

Contact us
+960 3345 155 / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.