News

SAARC Chair, Fellowship and Scholarship Winner Joins MNU >

 

Winner SAARC Chair, Fellowship and Scholarship 2015 – Nidup Gyeltshen from Bhutan joins Bachelor of Nursing at The Maldives National University.

 

MNU 2016 Term 1 Commences with Over 9,000 Students >

 

With the newly enrolled 3,660 students, The Maldives National University begins 2016 Term 1 classes. This takes the total number of students currently pursuing higher studies at MNU to over 9,800.

MNU Orientation Week Commences! >

 

MNU 2016 Term 1, Orientation Week commences. MNU Orientation Week allows the students a chance to orient themselves to student life without the pressure of lectures.

 


 

ދިވެހި ޚަބަރު

ސާކް ޗެއަރ ފެލޯޝިޕް އެންޑް ސްކޮލަރޝިޕް 2015

ިސާކް ޗެއަރ ފެލޯޝިޕް އެންޑް ސްކޮލަރޝިޕް 2015ގެ ދަށުން، ދިވެހި ސަރުކާރުން ހުޅުވާޅެއްވި ފުރުޞަތުގައި ސްކޮލަރޝިޕް ކާމިޔާބުކުރި ނޭޕާލްގެ ނިދޫޕް ގްލޭޝަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރަން...

 

 

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

ިޔުނިވަރސިޓީ ތަޢުލީމާއި އަލަށް ގުޅުނު 3،660 ދަރިވަރުންނާއިއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން 31 ޖަނަވަރީ 2016ގައި ފަށައިފިއެވެ. މިއާއެކު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި މިވަގުތު...

 

 

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން މި ޖަނަވަރީގައި އެމް.ބީ.އޭ ފަށަނީ

ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލުން 2016 ވަނައަހަރު ޖަނަވަރީ މަހު ފަށަން ހަމަޖެހިފައިވާ މާސްޓާރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ގެ ދަރިވަރުން، ކޯހަށް އަހުލުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ...

 

 

ދަރިވަރުންނަށްޓަކައި އެމް.އެން.ޔޫ ލައިބްރަރީ

ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދިރާސީ އައު އަހަރު، މި ހިނގާ ޖަނަވަރީ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ފަށާއިރު، ޔުނިވަރސިޓީ ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ދަރިވަރުންނަށް މަރުޙަބާ ކިޔުމަށް ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލައިބްރަރީ ގޮފިތަކުން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ...

 

 

ފަހި ފުރުޞަތުތަކަކާއިއެކު އެމް.އެން.ޔޫ ކޮފީނައިޓް

ި2015 ވަނަ އަހަރު ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް ނިންމާލި ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން، "ކޮފީ ނައިޓް" ގެ ނަމުގައި ކާމިޔާބު ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވ...

 

 

ފަރުދީ އަދި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ބޭނުންތަކަށް އިޖާބަދޭންޖެހޭ: ޗާންސެލަރ

ިކުރިއަރަަމުންދާ އަދުގެ ވެށީގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޢުއްމީދުތައް ބޮޑުވަމުން އަންނަކަމަށާއި، ފަރުދީ އަދި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ބޭނުންތަކަށް އިޖާބަ ދިނުމަށް، މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދޭ މުޢައްސަސާއެއްގެ ޙައިސިއްޔަތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް...

 

 

އޮރިއެންޓޭޝަން ހަފްތާ ފަށައިފި

ިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ 1 ވަނަ ޓަރމުގެ ކިޔެވުން ފެށުމުގެ ކުރިން، ދަރިވަރުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަޙުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ "އޮރިއެންޓޭޝަން ހަފްތާ" މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން...

 

 

އެމް.އެން.ޔޫގެ ދަރިވަރުން ޖެނެސީސް 2016 ޔޫތް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމްގައި!

ިޖަޕާނުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޖަޕާން އީސްޓް އޭޝިއާ ނެޓްވަރކް އެކްސްޗޭންޖު ނުވަތަ ޖެނެސީސް 2016 ޔޫތް އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމްގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 14 ދަރިވަރަކު ބައިވެރިވަމުން...

 

Study at MNU

Contact us
+960 3345 155 / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.