News

MNU Wins Inter College and University Volleyball Tournament >

 

The Maldives National University (MNU) wins Champion Title for both Men & Women’s Division of VAM  Inter College and University Volleyball Tournament .

 

MNU signs MoU For Scientific & Educational Co-operation with CIIT Pakistan >

 

Maldives National University (MNU) signs a Memorandum of Understanding for Scientific and Educational Co-operation with Pakistan’s COMSATS Institute for Information Technology (CIIT).

MoU between the FACULTY OF SCIENCE MALDIVES NATIONAL UNIVERSITY and the INTERNATIONAL UNION FOR THE CONSERVATION OF NATURE on Public Seminars and Internship/Apprenticeship and Sponsorship schemes for students of the Faculty of Science >

 

International Union for the Conservation of Nature and Faculty of Science of The Maldives National University enters into a Memorandum of Understanding.

 

 


 

ދިވެހި ޚަބަރު

އެމް.އެން.ޔޫގެ ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަހުގައި އޮޑިޓޯރިއަމް އިމާރާތަކާއި 3 ބުރީގެ ކުލާސްރޫމް ބްލޮކެއްގެ ބިންގާ އަޅައިފި

މިއަދު ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅުއްވައިދެއްވީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ. މުހައްމަދު ލަޠީފެވެ. މިއަދު ބިންގާ އެޅުނު އޮޑިޓޯރިއަމްއަކީ 150 ދަރިވަރުންގެ ޖާގައަށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ އޮޑިޓޯރިއަމްއެކެވެ...

 

 

އެމް.އެން.ޔޫގެ ތިނަދޫ ކެމްޕަސްގެ އައު އިމާރާތް ފެހި ކުރުމަށް ކުރެވެމުންގެންދާ މަސައްކަތްެ

ތިނަދޫ ކެމްޕަހުން ތައުލީމް ހާސިލް ކުރާ ދަރިވަރުންނާއި ރައްޓެހި، ހިތްފަސޭހަ މާހައުލަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކެމްޕަސްގެ އައުއިމާރާތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ގަސްއިންދާ ފެހި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެކި ހަރުފަތްތަކަށް...

 

 

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ސިލްވަރ ޖުބްލީ ފާހަގަކުރުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް

އެމް.އެން.ޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ 25 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ތަފާތު ގިނަ ހަަރަކާތްތަކެއް ދަނީ ރާވާ ހިންގަމުންނެވެ. އެގޮތުން މިއަދާއި އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ސިއްޙަތާއި ގުޅޭ ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް...

 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 2 ވަނަ ޓަރމުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ހަފްތާ ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ 2 ވަނަ ޓަރމުގެ ކިޔެވުން ފެށުމުގެ ކުރިން، ދަރިވަރުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް އަޙުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ "އޮރިއެންޓޭޝަން ހަފްތާ" ފަށައިފިއެވެ...

 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕީ.އެޗް.ޑީ އަދި މާސްޓަރސްއަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޕީ.އެޗް.ޑީ އަދި މާސްޓަސްއާއި ހަމައަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިއަދު ޔުނިވަރސިޓީގެ އޮޑިޓޯރިއަމްގައި، މި ފުރުސަތުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން...

 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ "ރެގޭލިއާ" ފަރުމާކުރުމުގެ މުބާރާތް 2016 އިޢުލާން ކޮށްފި

މި މުބާރާތަކީ، ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރާތްކުރައްވާ ޢިއްޒަތްތެރިންނާއި، ޔުނިވަރސިޓީން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގައި ބައްދަލުވާ ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް އެރުވުމުށާއި، ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޭނުންކުރުމަށާއި، ޔުނިވަރސިޓީ ތަމްސީލު ކުރުމުގެ އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް 'ހަނދާނީ' ހަދިޔާތަކެއް އުފެއްދުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތެކެވެ.

 

Contact us
+960 3345 155 / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.