News

Public Lecture on Migration in the Maldives >


Laurens Speelman, a Dutch PhD researcher at the University of Southampton will be presenting the findings of his research on

FA Celebrates International Mother Tongue Day 2015 in glory >

FA - International Mother Tongue Day 2015
The Faculty of Arts of The Maldives National University celebrated the International Mother Tongue Day on Saturday, February 21, 2015.

MNUL Outreach Program >


The very first outreach program of The Maldives National University Library was designed simultaneously with its annual Staff Development Workshop 2014.  The aim of these outreach programs are to develop social responsibilities among staff and to provide benefits to

 


 

ދިވެހި ޚަބަރު

އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއި ބެހޭ މަޝްވަރާ

 

އޮސްޓްރޭލިޔާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއި، މިސަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަކުގައި މަތީތައުލީމުގެ ދާއިރާއިން ...

 

 

'ޔުނިވަރސިޓީ ސައިންސް އިސްލާމް މެލޭޝިއާ' ގެ ވަފްދެއް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި

 

މެލޭޝިއާގެ 'ޔުނިވަރސިޓީ ސައިންސް އިސްލާމް މެލޭޝިއާ' ގެ ވަފްދެއް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. 2015 މެއި 19 (މިއަދު) ހެނދުނު ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒުގައި ...

 

 

އައި.އެފް.އީ.އެސް އާއެކު ޔުނިވަރސިޓީން އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

 

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޮރ އިލެކްޓޯރަލް ސިސްޓަމްސް (އައި.އެފް.އީ.އެސް)އާ އެކު އެމް.އޯ.ޔޫ އެއްގައި ޔުނިވަރސިޓީން ސޮއިކޮށްފިއެވެ...

 

 

މެޑިކަލް ސްކޫލް ގާއިމްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މެޑިކަލް ސްކޫލެއް ގާއިމްކުރުމަށް ޔުނިވަރސިޓީން އިސްނަގައިގެން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ...

 

 

ނަރުހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އެފް.އެޗް.އެސް.އިން ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި

 

2015 ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފާހަގަކުރާ ނަރުހުންގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް ...

 

 

Study at MNU

Contact us
+960 3345 155 / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.