News

Medical School - Steering Committee >


The first meeting of the Steering Committee for the establishment of the Medical School was held at 4:00 pm today in A Block. The members nominated Dr Ali Latheef as Chair and

Public Lecture on Migration in the Maldives >


Laurens Speelman, a Dutch PhD researcher at the University of Southampton will be presenting the findings of his research on

FA Celebrates International Mother Tongue Day 2015 in glory >

FA - International Mother Tongue Day 2015
The Faculty of Arts of The Maldives National University celebrated the International Mother Tongue Day on Saturday, February 21, 2015.

 


 

ދިވެހި ޚަބަރު

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގެ ދެ ޑްރާމާއެއް އަޑުގެ ޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކޮށްފި.

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ތިންވަނަ ރޭޑިއޯ ޑްރާމާ މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް އިން ...

 

 

މާލޭ ސަރަޙައްދުގެ ވައިގެ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރ ކުރުމާއި ބެހޭ އެއްބަސްވުން

 

މާލޭ ސިޓީ ސަރަޙައްދުގެ ވައިގެ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ރިސާރޗް ގްރާންޓުގެ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ދިރާސާއަށް، އެއްބާރުލުން ދިނުމާއި ...

 

 

އޮންލައިން އިޝްތިޙާރު ފަރުމާކުރުމާއި ބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން

 

ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރާ ފުޅާވަމުންދާ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯރމްގައި އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރުމާކުރުމުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމަށް ...

 

 

މުދައްރިސުން ތަމްރީން ކުރާ ފަރާތްތައް، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަޙުލުވެރިކުރުވުމާއި ބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގައި މުދައްރިސުން ތަމްރީން ކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކުރައްވައިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޝަން ...

 

 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމުގައި އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފެކަލްޓީއަށް، އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ވަޒީރު ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓާލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒްއަށް، ...

 

 

އޮސްޓްރޭލިއާ ސަރުކާރުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މަތީ ތަޢުލީމަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއި ބެހޭ މަޝްވަރާ

 

އޮސްޓްރޭލިޔާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަމާއި، މިސަރަހައްދުގެ ޤައުމުތަކުގައި މަތީތައުލީމުގެ ދާއިރާއިން ...

 

 

Study at MNU

Contact us
+960 3345 155 / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.